MOPY Facebookissa

Kannanotot

MOPY:n kannaotto aamupalan järjestämiseen 3.6.2022


MOPY:n kannanotto inkluusioon 19.4.2022


MOPY_kannanotto_Sarastiasta_on_luovuttava 11.3.2021


MOPYN_kannaotto_Myllymaen_koulun_työolosuhteisiin_3.12.2020.pdf


MOPY_Kannanotto_alkuopetuksen_arviointiin_3.12.2020.pdf


MOPY_VESO_ehdotus etaopetuksesta_18.5.2020


KANNANOTTO YKSIN TYÖSKENTELYYN/ ARVIOINTIKESKUSTELUJEN AJOITTAMISEEN (14.3.2019)

Opettajat joutuvat pitämään arviointikeskustelut varsinaisten oppituntien ulkopuolella. Arviointikeskustelujen ajoittamisessa on huomioitava, ettei joudu työskentelemään yksin. Tutkimusten mukaan yksin työskentely on psykososiaalinen kuormitustekijä. 

Mopy suosittelee opettajia ajoittamaan arviointikeskustelut klo 8-16 ja tekemään yhteistyötä niin, ettei joudu olemaan koulussa yksinJo pelkkä yksin työskentely saattaa lisätä väkivallan uhkaa. Erityisesti vaikeiden asioiden esiin nostaminen voi herättää vanhemmissa suuria tunteita. Myös ulkopuoliset saattavat pyrkiä taloon sisälle hämärän turvin. Mikäli yksin työskentelyä ei pystytä välttämään " Työnantajan on …järjestettävä mahdollisuus tarpeelliseen yhteydenpitoon työntekijän ja työnantajan välillä."(Työturvallisuuslaki 29 § Yksin työskentely) 

Opettajat tekevät työtään suurella sydämellä ja ajattelevat, että vanhempien on helpompi tulla illalla. On kuitenkin muistettava, että monissa muissa tehtävissä etäpäivät ja työelämän joustot ovat aivan erilaisia kuin opettajan työssä. Sitä paitsi useimmiten työntekijöille maksetaan iltalisää peruspalkan päälle. Opettajilla ei tätä etua ole! Mainittakoon myös, että erityislasten vanhemmat ovat oikeutettuja hakemaan KELA:n vammaistukea korvaamaan mahdolliset ansionmenetykset.  

Opettajan turvana on myös Työturvallisuuslaki: "Työolosuhteet on järjestettävä siten, että väkivallan uhka ja väkivaltatilanteet ehkäistään mahdollisuuksien mukaan ennakolta." (27 §)Tällä kannanotolla haluamme edistää työturvallisuutta ja olla yksittäisen jäsenen tukena. Näin opettajan ei tarvitse perustella arviointikeskustelujen ajankohtaa perhesyillä tms.  


 

KANNANOTTO HARJOITTELIJOIDEN OHJAAMISEEN (14.3.2019)

Harjoittelijoiden ohjaaminen ei kuulu opettajan perustehtävään ei perusopetuksessa eikä varhaiskasvatuksessa. MOPY ei ole tehnyt oppilaitosten kanssa sopimuksia ohjauspalkkioista. Yleensä oppilaitokset eivät maksa korvausta opetusharjoittelun korvaamisesta. Hyväksyvän rehtorin ja ohjaavan opettajan on tarkkaan punnittava työmäärän ja saatavan työpanoksen suhdetta.

Mikäli oppilaitos maksaa ohjauspalkkiota, on ennen sopimuksen tekemistä selvitettävä, kuinka paljon opettajan edellytetään tekevän työtä. Ohjaava opettaja ei voi ylittää harjoittelukohtaisia tuntimääriä eikä jälkikäteen vaatia lisäkorvauksia.

MOPY suosittaa pidättäytymään korvauksettoimien harjoittelijoiden ohjaamisesta.KANNANOTTO LAUSUNTOJEN KIRJOITTAMISEEN (14.3.2019)

Opettajalta pyydetään usein lausuntoja mitä erilaisimpiin oppilasta koskeviin asioihin. Viranomaisena opettajalla on yhteistyövelvoite. Lausuntojen kirjoittaminen kuuluu osana opettajan työhön. Toisinaan pyyntöjä tulee sellainen määrä, että opettajan on syytä tarkkaan arvioida lausunnon tarpeellisuutta tai voisiko lausunnon kirjoittaa joku toinen viranomainen. On syytä muistaa, että lausuntojen pyytäjät eivät ole työnantajan roolissa.

Opettajan on arvioitava, riittäisikö palaveriin osallistuminen vai tarvitaanko erillistä kirjallista lausuntoa. Useinkaan lausuntojen pyytäjät eivät ajattele kirjoittamiseen kuluvaa aikaa. On tarkkaan mietittävä, mitä kirjoittaa, jottei se sisällä tulkinnanvaraisuuksia. Opettajan on seisottava allekirjoituksensa takana.

Mikäli lausuntojen määrä ylittää kohtuuden, on opettajan käännyttävä esimiehensä puoleen. Työnantajan on pidettävä huolta opettajan jaksamisesta. Erityisluokanopettajille rehtori voi esittää TVA-korvausta laajaan verkostoyhteistyöhön liittyen. Päätöksen korvauksen saajista tekee tukipalvelujen erityisasiantuntija. Huomioitavaa on, että korvaus ei mene koululta vaan yhteistoiminnasta. Valitettavasti tämä kohta on jäänyt varsin vähäiselle käytölle ajatellen lastensuojelulaitosten ja perhekotien runsasta määrää Mäntsälässä ja niiden aiheuttamaa ylimääräistä verkostotyötä.


MOPY:n kannanotto yhteinen koulumme hankkeeseen 10.12.2018

MOPY:n kannanotto lastentarhaopettajien palkankorotuksen puolesta 10.12.2018MOPY:n kannanotto koskien kolmiportaisen pedagogisen tuen asiakirjojen laatimisen työllistävyyttä


MOPY:n vastine Mäntsälän Uutisten pääkirjoitukselle koskien kunnan säästötoimia.


MOPY järjesti 19.11.2014 paneelikeskustelun Mäntsälän yhtenäiskoulutilanteesta. Poistettu vanhentuneena


Lue OAJ:n kannanotto oppilaiden diabeteksen ja muiden hoitoa vaativien sairauksien hoidosta koulussa. Sam teksti on myös OAJ:n jäsensivuilla, jotka vaativat kirjautumisen.

Oppilaiden sairauksien hoidosta koulussa


Lue OAJ:n kannanotto oppilaiden hammaslääkärikäynneistä kouluaikana:

Hammaslääkärikäynnit


Lue Mopyn kannanotto virkojen sisäiseen hakuun:


Virkojen
sisäinen haku


Lue Mopyn kannanotto 16.4.2014 uusista erityisopetuksen järjestelyistä Mäntsälässä: poistettu vanhaentuneena